دستگاه اندازه گیری شدت میدان مدل FSM-2017

  • اندازه گیری شدت میدان و پارامترهای کیفی و کمی مربوط به فرستنده های رادیوییAM وFM
  • اتصال به آنتن های خارجیAM وFM  علاوه بر آنتن لوپ داخلیAM
  • اندازه گیری و ثبت مختصات مکانی و زمانی توسط ماژول GPS
  • ذخیره پارامترهای کیفی و کمی، صدای دریافتی از ایستگاه رادیویی به همراه برچسب مکانی و زمانی روی حافظه دستگاه
  • امکان انتقال صداهای ضبط شده به همراه پارامترها به کامپیوتر
  • پخش صدای ضبط شده به همراه پارامترهای ذخیره شده بر روی نرم افزارGoogle Maps به صورت آنلاین

 

دسته‌ها